obliczamy utracone zarobki do sądu

Baza wyszukanych haseł

BIŻUTERIA ARTYSTYCZNA

Temat: wezwanie do sądu jako świadek
Dorotko, z tego co się zorientowałam kwota jest określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w następujący sposób:

Art. 85. 1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży, kosztów noclegu i utraconych zarobków lub dochodów, związanych ze stawiennictwem w sądzie.
2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych na wezwanie sądu przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W każdym jednak przypadku górną granicę należności za utracony dzienny zarobek lub dochód stanowi równowartość 4,6 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa.
Art. 86. 1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży - z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu - według zasad obowiązujących przy obliczaniu należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
2. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu przesłuchania.

Dla mnie najistotniejsze jest, że nie muszę tracić dnia urlopu. Kosztami już nie będę się przejmować, gdyż stawić mam się blisko domu.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=58266
Form:

Linki

BIŻUTERIA ARTYSTYCZNA
Obliczanie pola koła Całkowanie
obliczenie serii Balmera dla wodoru n 2
obliczyć pole trójkąta na wykresie
obliczyć pole koła Całka
obliczanie pH zasada sodowa
obliczenie rozszerzalności termicznej stali
obliczanie dni płodnych kalkulator
 • karl hans strobl
 • kornasiewicz kulczyk
 • basnie andersena konkurs
 • chemia gimnazjum testy
 • kuna jak wyploszyc

 • Ignavis semper feriae - lenie (leniwi) mają zawsze święto (ferie); leniwi mają zawsze wolne; gnuśnemu zawsze wakacje.
  Do myślenia potrzebny jest mózg, nie mówiąc już o człowieku. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
  Abstynent - człowiek niepociągający. Karol Dusza
  I co do wahania się należy podjąć decyzję. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
  Depositum nullum habet praescriptio - depozyt nie podlega przedawnieniu.